Aanbesteding Wide Area Network

Opdrachtgever

Wereldwijde fabrikant en distributeur van bevestigingsmaterialen.

Opdracht

Begeleiden van het aanbestedingsproces. De opdracht bestond uit de volgende hoofdactiviteiten: Inventarisatie van functionele en niet functionele eisen en wensen​ van de organisatie; een marktconsultatie internationale WAN leveranciers​, het opstellen van een globaal transitieplan​ en het in kaart brengen en onderbouwen van de financiële consequenties als offertebeoordelingen en gunningsadvies​.

Resultaat

Met de gekozen leverancier heeft de klant 15% bespaard op de WAN kosten, met een betere kwaliteit van dienstverlening.

Nieuw datacenternetwerk

Opdrachtgever

Telecom provider

Opdracht

Ontwerp een netwerkinfrastructuur wat zich uitstrekt over 2 nieuwe Datacenters, stel testplannen op en bedenk een migratiestrategie en communicatieplan voor de circa 375 klantconnecties. Begeleid de interne beheerafdeling bij het uitvoeren van de testen en de migratiestappen.

Resultaat

De migraties zijn succesvol verlopen met een minimale uitval voor klanten.

Migratie naar Cisco ACI

Opdrachtgever

SAAS leverancier

Opdracht

Technische eindverantwoordelijkheid bij de voorbereiding en migratie van een drietal multi-tenant Datacenters naar Cisco ACI​. Belangrijkste activiteiten waren het opstellen van high en low level designs, het uitdenken van migratie scenario’s en het opstellen van draaiboeken voor de operations afdeling.

​Resultaat

In totaal zijn circa 75 eindklanten (organisaties) met een minimale onderbreking van de dienstverlening, gemigreerd naar de nieuwe Cisco ACI omgeving.

Business & IT Alignment

Opdrachtgever

Hostingprovider (Europese top 10 speler)

Opdracht

Breng de IT diensten en aanwezige kennis bij de provider in lijn met de ontwikkelingen in de markt. Pas de operations organisatie hierop aan door financiële besturing en de competenties van medewerkers en klantbeleving te verbeteren. ​Onderdelen die uitgevoerd moeten worden zijn:

  • Standaardisatie van het framework Quality & Process​.
  • Ingericht en geborgd proces ten aanzien van Cost Management .
  • Ingericht en geborgd proces ten aanzien van Change Management​.
  • ​Nieuwe managers- en medewerkersprogramma​’s.
  • Drivers klanttevredenheid vastgesteld en geborgd.

​Resultaat

Het gewenste resultaat van de opdracht is behaald binnen de financiële forecast met een 3% afwijking van realisatie.​

Risk Management IT en OT

Opdrachtgever

Container terminal

Opdracht

Bepaal de risico’s in de IT en OT omgevingen op het gebied van Cyber Security. Geef aanbevelingen voor geconstateerde kwetsbaarheden.

Opdrachtomschrijving

Onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de te nemen maatregelen op het gebied van Cyber Security. Het onderzoek omvat zowel organisatorische aspecten (onder meer beleid, processen en procedures), als technische aspecten (de IT en OT infrastructuur).

Resultaat

Het resultaat van het onderzoek bestond uit een overzicht van de bevindingen en daaruit volgende concrete aanbevelingen (de te implementeren maatregelen). Het opvolgen van de aanbevelingen heeft geleid tot een vele malen hoger niveau op het gebied van Cyber Security.

Privacy Impact Analyse

Opdrachtgever

Nederlandse Gemeente

Opdracht

Breng de privacygevoelige informatie onder in een aantal specifieke processen.

Opdrachtomschrijving

Het uitvoeren van een analyse ten aanzien van privacygevoelige gegevens. Het inzichtelijk maken van de gevoelige persoonsgegevens en een mapping op de ICT-toepassingen die gekoppeld zijn aan het proces en de informatiestromen. Een analyse van de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy met aanbevelingen in de vorm van herleidbare organisatorische, procedurele en technische maatregelen.

Resultaat

Op basis van audits en analyses heeft Legian de gemeente een uitgewerkt overzicht aangeboden. Compleet met conclusies en concrete aanbevelingen voor de te nemen maatregelen.

Ondersteuning bij digitalisering

Opdrachtgever

Nationale luchthaven

Opdracht

Het ondersteunen bij verregaande digitalisering van de primaire processen om ambities te verwezenlijken.

Opdrachtomschrijving

Het uitvoeren van projecten die in drie hoofdstromen ingedeeld zijn. Het leveren van kennis en capaciteit voor activiteiten op het gebied van Architectuur & Design, Cyber Security & Privacy en transitie naar een regie-organisatie.

Resultaat

Projecten zijn binnen tijd en budget succesvol uitgevoerd en de regie-organisatie functioneert naar verwachting.

Outtasking

Opdrachtgever

Amerikaanse Managed Services Provider

Opdracht

Het inrichten en plaatsen van mensen in teams met een specifieke taak op basis van een fixed fee per team en taak. 

Opdrachtomschrijving

Het inrichten en plaatsen van mensen in een drietal teams. Teams die zich bezighouden met netwerkarchitectuur & design, het ontwikkelen van specifieke beheer tooling en project management voor een aantal wereldwijd opererende klanten.

Resultaat

De opdrachtgever heeft met het resultaat zijn operationele kosten kunnen verlagen.

Toekomstvast netwerk

Opdrachtgever

Nederlandse Gemeente (G4)

Opdracht

Ontwikkel op basis van een functionele toekomstschets een Visie en Roadmap voor een toekomstvaste netwerkinfrastructuur.

Opdrachtomschrijving

Het ontwikkelen van een visie en roadmap voor de uitvoering van een toekomstvaste netwerkinfrastructuur op basis van input uit een functionele toekomstschets. Het eindproduct (visiedocument) geeft inzicht in de vertaling van de visie naar concrete activiteiten die opgenomen zijn in een roadmap. In de roadmap is rekening gehouden met prioriteiten vanuit Life Cycle Management en de budgettaire consequenties per uit te voeren activiteit.​

Resultaat

Meerjarenplan voor de migratie naar een toekomstvaste netwerkinfrastructuur, welke aansluit bij de beschikbare budgetten per jaar.

Risk management

Opdrachtgever

Wereldwijd opererende bierbrouwer

Opdracht

Breng de Cyber Security risico’s in beeld van de huidige IT en OT omgevingen. En geef aanbevelingen die het niveau van Cyber Security, waar nodig verhogen.

Opdrachtomschrijving

Onderzoek de stand van zaken met betrekking tot de te nemen maatregelen op het gebied van security, zowel van de IT als de OT omgeving. Het onderzoek dient zowel organisatorische aspecten (onder meer beleid, processen en procedures), als technische aspecten (de IT en OT infrastructuur) te bevatten. Het op te leveren resultaat dient te bestaan uit een overzicht van de bevindingen en de daaruit volgende concrete aanbevelingen: de te implementeren maatregelen. De aanbevelingen moeten worden voorzien van een prioriteit, weergegeven in de roadmap.

Resultaat

Roadmap voor de te nemen maatregelen. Na de uitvoering moet de Cyber Security naar het vereiste niveau van de organisatie en de wet- en regelgeving zijn gebracht.